Pierwsze zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe na zakup usługi kolokacji serwerów na potrzeby projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki” o numerze: POKL.08.02.01-30-018/10

2011-08-30

Na potrzeby realizacji projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (30.08.2011 r.) procedura zapytania ofertowego: - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2011/NBBBBN w sprawie zakupu usługi kolokacji serwerów zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji zadania 2, etap 8 i 9 projektu: Utworzenie platformy edukacyjno-symulacyjnej (PES) do symulacji  planowania zasobów przedsiębiorstwa (etap 8 – Łącze internetowe do PES; etap 9 – Kolokacja PES w centrum serwerowym). Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki.  Beneficjent (L-Systems) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze POKL.08.02.01-30-018/10 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym. Procedura wszczęta za wiedzą i współudziałem Partnerów (PWSZ Piła, PWSZ Leszno, WSL Poznań) w realizacji przedmiotowego projektu.

Zamawiający (L-Systems) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w dokumentacji (zapytanie ofertowe) kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert.

Wyniki zostaną ogłoszone i rozesłane do wszystkich oferentów 13 września 2011.

Dokumentacja zapytania dostępna na stronie internetowej: www.l-systems.pl lub do odbioru w biurze projektu: ul. Okrzei 18 pok 102, 64-920 Piła


Errata:

W zapytaniu ofertowym nr 1/08/2011/NBBBBN nastąpiła pomyłka edytorska za którą bardzo przepraszamy:

na stronie nr 3 napisano:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów poprzez wiadomości mailowe oraz listy wysłane dnia 15.09.2011 r. na adres podany w formularzu ofertowym.

Poprawne sformułowanie:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów poprzez wiadomości mailowe oraz listy wysłane dnia 13.09.2011 r. na adres podany w formularzu ofertowym.

Zapytanie ofertowe Kolokacja NBBBBN 30.08.2011

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Załącznik 2 do zapytania ofertowegoDrugie zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania ITSM na potrzeby projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki” o numerze: POKL.08.02.01-30-018/10

2011-09-13

Na potrzeby realizacji projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (13.09.2011 r.) procedura zapytania ofertowego: - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2011/NBBBBN w sprawie zakupu oprogramowania zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji zadania 2 projektu: Utworzenie platformy edukacyjno-symulacyjnej (PES) do symulacji  planowania zasobów przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki.  Beneficjent (L-Systems) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze POKL.08.02.01-30-018/10 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym. Procedura wszczęta za wiedzą i współudziałem Partnerów (PWSZ Piła, PWSZ Leszno, WSL Poznań) w realizacji przedmiotowego projektu.

Zamawiający (L-Systems) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w dokumentacji (zapytanie ofertowe) kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert.

Wyniki zostaną ogłoszone i rozesłane do wszystkich oferentów 27 września 2011.

Dokumentacja zapytania dostępna na stronie internetowej: www.l-systems.pl lub do odbioru w biurze projektu: ul. Okrzei 18 pok 102, 64-920 Piła

Zapytanie ofertowe ITSM NBBBBN 13.09.2011

Zał.1 do zap. ofertowego ITSM NBBBBN 13.09.2011